• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Spotkanie informacyjne - zasady bioasekuracji ASF

03 listopad 2021

Warsztaty i konsultacje p.n.„ODZYSKAJ SIEBIE

03 listopad 2021

Gmina Szamocin przedłożyła 26 lipca br. ofertę na realizację zadania pn.:  „Warsztaty i konsultacje p.n.„ODZYSKAJ SIEBIE” w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 3796/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. konkursu pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyznano dotację w łącznej wartości 76.000,00 zł przeznaczoną dla Gminy Szamocina na realizację powyższego zadania. Gmina dofinansowuje natomiast to zadanie ze środków własnych w kwocie 4.000,00 zł.

            Warsztaty terapeutyczne i konsultacje psychologiczne przeznaczone są dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży ze środowisk z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą. Mają one na celu zwiększenie świadomości co do szkodliwości nadużywania alkoholu i innych środków odurzających i jego konsekwencji oraz promocję profilaktyki zdrowotnej i naukę alternatywnych sposobów odreagowywania stresu poprzez prowadzenie prozdrowotnego stylu życia. Uczestnicy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Dodać należy, że uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. W/w warsztaty trwają od 7 października do 31 grudnia br. Zajęcia odbywają się w Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie gdzie są stworzone idealne warunki dla tego typu zajęć. Są to pierwsze tego typu warsztaty na terenie Gminy. Mamy nadzieję, że dzięki temu typu działaniom uda się pomóc wielu  osobom  z terenu gminy Szamocin, aby mogły zmienić swoje życie odzyskując pewność siebie i poczucie własnej wartości – odzyskać siebie.

DOWODY OSOBISTE

03 listopad 2021

DOWODY OSOBISTE - INFORMACJA

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania dowodu osobistego zawierającego odciski palców złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, unieważnienie, wydanie dowodu osobistego w dniu 5 listopada 2021 r. będzie możliwe tylko do godz. 11.00.

Wnioski na dowód osobisty będzie można składać od 8 listopada 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

/-/ Eugeniusz Kucner

NSP 2021 - badanie kontrolne

02 listopad 2021

Jarmark 2021

28 październik 2021

Ogłoszenie

28 październik 2021

Mieszkańcy Al. Marcinkowskiego!

25 październik 2021

Mieszkańcy Al. Marcinkowskiego!

Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie oraz  Urząd Miasta i Gminy Szamocin informują, że w czwartek  28 października 2021 r. odbędzie coroczna akcja zbierania liści z pasa drogowego przy Al. Marcinkowskiego w Szamocinie.

Usypisko z liści należy zgromadzić (luzem- bez worków) pod drzewami . Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie będzie odbierał liście w dniu 28 października 2021 r. od godziny 700.

Informacje 7ryb

25 październik 2021

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do załączonych dokumentów tj. aktualizacji LSR w terminie do 29 października  br. Uwagi można składać na dołączonym formularzu - Karta Uwag, drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aktualizacja LSR jest konieczna w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi m.in. realizacji projektów grantowych, procedury aktualizacji LSR.

Ponadto prosimy o wypełnienie internetowej ankiety na temat zaproponowanej aktualizacji LSR, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października  br.

Wszystkie zgłaszane uwagi po zakończeniu etapu konsultacji będą analizowane przez
Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz lokalną społeczność, w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej (wskazanej w LSR), na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się 27.10.2021 br. w godzinach od 11.00 do 12.30 w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.

Punkt konsultacyjny dot. projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza liderów opinii (m.in. KGW, OSP, sołtysi i inne organizacje pozarządowe) i przedstawicieli poszczególnych grup docelowych tj. wnioskodawców oraz mieszkańców gmin objętych LSR, w tym grup defaworyzowanych do punktu konsultacyjnego dotyczącego projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz w celu przeprowadzenia wywiadu indywidualnego.

Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
w biurze Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” (Wągrowiec, ul. Kolejowa 24, II piętro). Konsultacje dotyczące przygotowania powyższych dokumentów będą trwać do 29.10.2021 r.

                                                                                              Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

22 październik 2021

UWAGA!

Powiększyła Ci się rodzina?

Powróciłeś do Miasta i Gminy Szamocin?

Przeprowadziłeś się na teren Miasta i Gminy Szamocin?

Zaktualizuj dane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

W ramach uszczelniania systemu gospodarki odpadami Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje, że prowadzona będzie weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, iż w wyniku wstępnej i wyrywkowej weryfikacji błędy dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, apeluje się do mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz do mieszkańców, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas deklaracjach, rzetelnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, o jej niezwłoczne złożenie

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (urodzenie się dziecka, powrót z zagranicy, powrót z akademików/internatów), właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

 • dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,
 • dane zgromadzone w Ewidencji Ludności,
 • dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków,
 • dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.  

Zatem proszę zweryfikować czy informacja o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji jest zgodna ze stanem faktycznym. 

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu  zamieszkania
(w miejscu wytwarzania odpadów)
. W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w zakresie liczby osób faktycznie zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaproszenie na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

19 październik 2021

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

07 październik 2021

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin można składać:

- oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego dzieci niepełnoletnich oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych,

- oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych,

w ramach Grantu PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Warunkiem jest, aby dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu było członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej na liście dokumentacji konkursowej.

Termin składania oświadczeń: 5 października 2021 r. – 29 października 2021 r.

Miejsce składania oświadczenia: Miejsko – Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Szamocinie, Plac Wolności 19 pokój 21.

Więcej informacji na ten temat uzyskacie państwo w linku: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty do pobrania:

 1. Oświadczenie dla rodzica, opiekuna osoby niepełnoletniej:
  https://www.gov.pl/attachment/25b8efc6-2fc9-4d17-9b9d-859abc20306f
 1. Oświadczenie dla osoby pełnoletniej:
  https://www.gov.pl/attachment/040862e6-3703-494d-96be-19e9fa06b0b2
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Daj sobie szansę-zbadaj się!!!

01 październik 2021

„Jeziora i ryby to szamocińskie perspektywy”

28 wrzesień 2021

Szamociński Ośrodek Kultury był beneficjentem operacji pt. „Jeziora i ryby to szamocińskie perspektywy” dofinansowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ‘Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

Celem była organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców). Operacja zorganizowana przez Szamociński Ośrodek Kultury przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca.

Impreza kulinarno-artystyczna odbyła się dnia 24 września 2022 roku na terenie zielonym przy polu namiotowym wraz z wykorzystanym jeziorem „Siekiera” przy ulicy Parkowej w Szamocinie. Impreza składała się z 4 częsci takich jak:

1) Impreza Artystyczna w plenerze:

Na imprezie artystycznej przewidziana została część poświęcona dla najmłodszych oraz dorosłych. Dzieci przebywały na łonie natury, bawiły się i uczestniczyły w wielu konkursach związanych ze środowiskiem oraz zaznajomiły się z tutejszymi jeziorami poprzez bezpośrednią obserwację. W czasie imprezy przygotowane były dla dzieci między innymi: tańce i zabawy przy muzyce nawiązujące do przyrody głównie wody i ryb, zagadki przyrodnicze, zabawy animacyjne tj.: zabawy z chustą animacyjną nawiązujące do tematu spotkania, pokaz baniek mydlanych, łowienie rybek w basenie, wykonywanie ryb z papieru lub innego tworzywa związane z edukacją na temat rodzaju ryb,  malowanie podwodnego świata (praca na wielkim formacie wykonana farbami), układanki przyrodnicze; szukanie rybek w basenie z piłeczkami, wykonywanie znaków ostrzegawczych z napisami związanymi z ochroną przyrody. Zabawy i konkursy były przeprowadzane z animatorami. Podczas  trwania imprezy nie zabrakło zamków dmuchanych, malowania twarzy i modelowania baloników.

2) Pokaz, warsztat, degustacja potrwa rybnych:

Tego samego dnia podczas tej samej imprezy odbył się pokaz, warsztat oraz na koniec można było degustować potrawy przygotowane przez kucharza. Na początku kucharz omawiał potrzebne produkty które znajdą się w zupie rybnej przygotowywanej jako pierwsze danie. Następnie pokazywał i kroił produkty wkładając do wielkiego kotła. Dalej już wszystko się gotowało i przyszedł czas na degustację zupy rybnej. Drugim daniem przygotowywanym dla uczestników wydarzenia był paprykarz z chlebem. Do tej potrawy kucharz omówił ryby z których przygotuje paprykarz oraz jakie inne składniki doda do smaku, tak aby można było za ponad godzinę degustować następną potrawę. Jak widać degustacja przebiegała sprawnie wielki kocioł oraz maga patelnia szybko były puste. Ponad 500 porcji tego dnia zostało wydane dla uczestników. Całość przygotowania i degustacja trwało ponad 4 godziny.

3) Koncert zespołu szantowego „Majtki Bosmana”:

Koncert odbył się na scenie plenerowej idealnie wpisując się w całość organizowanej imprezy kulinarno-artystycznej. Cześć osób słuchając na żywo koncert zespołu „Majtki Bosmana” degustowali potrawy przygotowane przez kucharza. Muzyka wykonywana na żywo i trwała ponad 1,5 godziny. Zespół składał się z 6 muzyków, którzy grali na swoich instrumentach takich jak: perkusja, 2 gitary akustyczne, gitara basowa, akordeon, mandolina i cajon (skrzynka perkusyjna).

 Muzyka szanty w większości tekstów opowiadała o życiu i pracy żeglarzy, o niezwykłych przygodach na wodach, o tradycyjnej kuchni. Świat w większości pokryty jest wodą. Nasza impreza odbyła się na terenie gdzie znajduje się jezioro „Siekiera”. Występ miał przyczynić się do zapoznania się z terenami i jeziorami poprzez wykonywana muzykę szanty.

 4) Pokaz animacji laserowej i wideo na jeziorze „Siekiera”:

Na zakończenie po godzinie 20:00 odbył  się pokaz animacji video i animacji laserowej na jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

To gigantyczny pokaz na ekranie wodnym o szerokości około 30 metrów i wysokości około 12 metrów. Pokaz animacji video trwał około 8 minut. Była to animacja z fabułą o świecie wodnym i podwodnym zawierająca takie elementy jak poruszające się postacie: syreny, zatopione statki, skarby itp. Następnie odbył się pokaz animacji laserowej na ekranie wodnym promujący między innymi oszczędzanie wody, dbanie o środowisko, zawierający elementy ekologiczne i namawiający do nie zaśmiecania środowiska wodnego ponieważ w wodzie istnieje piękne życie. Czas trwania tego pokazu to 6 minut. Do przygotowania pokazów został zapewniony specjalny video projektor, laser, system pompowy do ekranu wodnego oraz animacja wraz z muzyką. Firma zajmująca się takimi pokazami była na najwyższym poziomie wraz z doświadczonymi osobami które realizowały te pokazy. Impreza artystyczna w plenerze połączona z pokazem kulinarnym, występem zespołu szantowego na scenie oraz pokazami animacji video i animacji laserowej.  Przedsięwzięcie to w całości trwało ponad 6,5 godziny. Natomiast przygotowania trwały cały dzień a sprzątanie do późnych godzin nocnych. Wszystkie z przedsięwzięć przeprowadzone były w jednym dniu podczas jednej imprezy.

Operacja miała zachęcić naszych mieszkańców Miasta i Gminy Szamocin, Miasta i Gminy Margonin, Miasta i Gminy Gołańcz oraz przyjezdnych wczasowiczów do odwiedzenia i docenienia walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych tych małych miejscowości i ich okolic. Miasto Szamocin znajduje się w powiecie chodzieskim. Natomiast powiat chodzieski leży na terenie Doliny Noteci. Obszar ten jest chroniony programem Natura 2000. Celem ochrony jest zachowanie siedlisk przyrodniczych i występujących na ich terenie gatunków roślin i zwierząt. Przedsięwzięcie również ma na celu poznanie naszych jezior oraz edukację o ochronie środowiska, poznanie terenów zielonych beneficjenta i okolic, integrację mieszkańców gmin obszaru LGR pochodzących z różnych grup społecznych oraz zaangażowanie mieszkańców w życie miast i ich sołectw. Ma również uświadomić i pokazać społeczeństwu jak ważną rolę odgrywa środowisko w życiu człowieka i zwierząt. Zadanie kierowane było do całych rodzin, dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. 

Organizacja tego zadania miała uświadomić społeczeństwo jak ważna jest ochrona środowiska, zaowocować zawieraniu nowych znajomości, integracji międzypokoleniowej oraz aktywnie zagospodarować czas wolny społeczeństwu, a tym samym wzbogacić ofertę turystyczną. Teren całej imprezy będzie ogólnodostępny, a społeczność była poinformowana o przedsięwzięciu poprzez strony internetowe, facebook, na plakatach na tablicach ogłoszeniowych. Na wszystkie wydarzenia był wstąp wolny.

Projekt dofinansowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. ‘Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Uwaga

28 wrzesień 2021

Noc spisowa - informacja

24 wrzesień 2021

Spółdzielnia Socjalna - staż

22 wrzesień 2021

Spółdzielnia Socjalna „Arkadio” poszukuje chętnych do odbycia odpłatnego stażu z możliwością zatrudnienia – konieczność: status osoby niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Zgłoszenia przyjmuje Pani Prezes Spółdzielni Marta Kalupa – os. Smolary 1 w Szamocinie.

Marsz Nordic Walking

22 wrzesień 2021

Miasto jak ze snu - klip

Fundusze Europejskie

EFRROW

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Szukaj

Państwowe fundusze celowe

Odwiedź nas na Facebooku

Facebook Image

Gościmy

Odwiedza nas 83  gości oraz 0 użytkowników.

Naszą stronę odwiedziło

 • Odsłon artykułów 2511723

Wirtualny Szamocin

Film o Szamocinie

Wydarzenia kulturalne

Rewolucja Śmieciowa