Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 • Gminny portal E-usług
  Gminny portal E-usług
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z cyfrowej platformy e-usług oraz płatności elektronicznych w naszej gminie

  Platforma eUsług przeznaczona jest dla mieszkańców, którzy chcą korzystać z usług jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną. Aplikacja ta udostępnia obywatelom dane urzędowe oraz umożliwia sprawną komunikację pomiędzy interesantem i pracownikiem urzędu. Platforma eUsług składa się z następujących modułów:
  1. Obsługa interesanta i spraw urzędowych
  2. Płatności – np. opłata za podatek od nieruchomości.

 • Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie
 • Odpady mieszkalne
  Gminny system odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

  Z dniem 1 stycznia 2024 r. (na mocy uchwały nr XL/404/23 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 19 października 2023r. w sprawie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do gminnego systemu gospodarki odpadami. 

 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla zamieszkałych na 2024 rok
 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla firm na 2024 rok

Aktualności

Nowości, wydarzenia

Odpady komunalne - nieruchomosci niezamieszkałe

19 lipiec 2024

Informacja o  zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6c ust.3c  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 poz. 399 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na okres  od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin  do dnia  30.09.2024 r. (tj. nie krótszy niż 60 dni o daty zamieszczenia niniejszej informacji  na:

1)   odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się
z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2)   złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  , o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem

3)   oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego  przez gminę, w przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych – w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości wraz ze wskazaniem przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączy do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia 01.01.2025 r. tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy tj. do 31.12.2025 r.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz kopią umowy należy składać w terminie do dnia 30.09.2024 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Szamocin, ul. Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin. 

 

Druk oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szamocin: http://bip.gminaszamocin.pl à zakładka Gospodarka odpadami, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamocin https://www.gminaszamocin.pl à zakładka  Aktualności – „Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Bon energetyczny 2024

17 lipiec 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje: od 1 sierpnia do 30 września 2024r. będzie można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.


Kryteria dochodowe uprawniające do bonu energetycznego: Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych , których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:
- 2.500 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:  

300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;  
400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1.    600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2.    800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3.    1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4.    1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wnioski można składać: osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin w godz. 7.00- 15.00 za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Szamocin za pośrednictwem platformy ePUAP oraz mObywatel. Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

WNIOSEK DO POBRANIA: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Forma rozstrzygnięcia
Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do organu o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga:

• odmowa przyznania bonu energetycznego;
• korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
• uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;
• rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, ma on możliwość odebrania od organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu. 

Ważne

Informujemy, że w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2023r. tj. nie później niż do 23 września 2024 r., nie będzie możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie możliwości rozpatrzyć wniosku o przyznanie bonu energetycznego, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego. Wnioski te będą rozpatrywane po opublikowaniu wymienionego obwieszczenia, co dla wniosków złożonych w sierpniu br. może oznaczać przedłużenie terminu ich rozpatrzenia.


Pobierz aplikację mobilną
Gminy Szamocin

Promocja Gminy Szamocin

Filmy promujące Miasto i Gminę Szamocin

7254
Liczba mieszkańców
12
Liczba sołectw
125,46
Powierzchnia w km2