Ułatwienia dostępu

Skip to main content

PLAN KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE SĄ OBOWIĄZANI DO PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA RZECZ GMINY, W ZAKRESIE POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2024 ROKU

Nieruchomości niezamieszkałe

Lp.

Kontrolowany podmiot

Zakres kontroli

Planowany termin kontroli

Liczba planowanych kontroli

1.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Teren Miasta i Gminy Szamocin

Posiadanie aktualnych umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych, zgodność postanowień umowy z obowiązującymi przepisami oraz dokumenty potwierdzające uiszczanie opłaty za w/w usługę.

II, III kwartał 2024 r.

27

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje, że podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej „ustawa” (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Przedmiotowe kontrole dotyczyć będą wyłącznie właścicieli lub użytkowników nieruchomości, których nie obejmuje gminny system  gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrole prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy  Szamocin, zarówno w terenie, jak i korespondencyjnie.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy ośrodki zdrowia, apteki, szpitale, pensjonaty, hotele, przedszkola, szkoły, cmentarze , gospodarstwa agroturystyczne itp.

Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej  (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin oraz na stronie internetowej https://www.gminaszamocin.pl/images/2024/smieci/rejdziareg2024.pdf

 

Jeżeli dotychczas właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie zawarł umowy
na odbiór odpadów komunalnych, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku. Przedmiotowa umowa musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Jednocześnie informujemy, że za brak ww. umowy na odbiór odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Zakres przedmiotowy kontroli

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie zagospodarowania powstałych odpadów komunalnych w tym:

stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin,

weryfikacja zgodności postanowień umów z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin przyjętym uchwałą  Rady Miejskiej w Szamocinie  Nr IX/85/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019  10954, zm. z 2022 r. poz. 1663) oraz z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz sposobem segregacji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906),

weryfikacja dowodów uiszczania opłat za wykonywaną usługę odbioru odpadów komunalnych.

Urząd Miasta i Gminy Szamocin zwraca się do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Szamocin o przygotowanie do kontroli umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę ( rachunki, faktury).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Gospodarki Odpadami nr tel: 67 28 48 003 wew. 38. lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin, przy Pl. Wolności 19 w Szamocinie, pok.  14, w godz. pracy Urzędu.

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 517