• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Rewitalizacja

Zakończyliśmy realizację projektu Cyfrowa Gmina

Zakończyliśmy realizację projektu Cyfrowa Gmina

Dzięki dofinansowniu z programu Cyfrowa Gmina zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy i urządzenia odpowiadające za utrzymanie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów teleinformatycznych. Nowy sprzęt to:

 • 4 laptopy,
 • 6 komputerów stacjonarnych,
 • 6 monitorów o przekątnej 24 cali,
 • serwer wraz z oprogramowaniem,
 • 2 przełaczniki sieciowe
 • urządzenie do tworzenia kopii zapasowej wraz z oprogramowaniem
 • oprogramowanie do zarządzania siecią LAN,
 • zasilacz awaryjny UPS

W ramach grantu wykonano także diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin oraz sfinansowano zakup platformy cyfrowej e-usług umożliwiającej płatności elektroniczne za zobowiązania podatkowe oraz składanie wniosków elektronicznych cyfrowa.gminaszamocin.pl.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług publicznych poprzez usprawnienie pracy instytucji samorządowych oraz obsługi mieszkańców. Zwiększy się także poziom cyberbezpieczeństwa w samorządowych systemach teleinformatycznych. Urządzenia ułatwią przejście na pracę zdalną w przypadku zaistnienia takiej potrzeby tak jak to miało miejsce np. podczas pandemii COVID-19. Stworzona infrastruktura pozwoli w przyszłości na rozwój e-obsługi mieszkańców.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Wartość projektu: 225 390,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

 • Utworzono .

Dofinansowanie z projektu Cyfrowa Gmina

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 198

Projekt Cyfrowa Gmina

 

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 326/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz oprogramowania do obiegu dokumentów dla Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, zakup usług szkoleniowych, doradczych w ramach podniesienia kompetencji pracowników w zakresie obsługi nabytego sprzętu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy i edukacji zdalnej. Realizacja projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno—gospodarczych COVID 19 oraz zrównoważony rozwój Gminy z myślą o przyszłych pokoleniach. Celem jest podjęcie działań w kierunku skutecznego reagowania na panującą sytuację pandemiczną, co w sposób bezpośredni koresponduje z celem Programu.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy.
 • Cyfryzację Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, sprzętu do pracy i edukacji zdalnej (tj. zakup oprogramowania do backupu, zakup oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup oprogramowania do obiegu dokumentów zakup serwera oraz systemem kopii zapasowych).

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Szamocin jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 225 390,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

 

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 216

Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Kwota dofinansowania: 225 390,00 zł

Dnia 10 stycznia 2022 r została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 326/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 225 390,00 zł i zostanie przeznaczona na działania związane z cyfryzacją Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie. Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa i zakup sprzętu oraz oprogramowania do Urzędu, wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST.

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 285

Zdjęcia - Zakup wyposażenia - Rynek 1

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 124

Rozbudowa i Przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 198

Informacja - Zakup wyposażenia - Rynek 1

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 157

Lista usterek podlegających gwarancji OZE

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 614

Gmina Szamocin otrzymała grant w łącznej kwocie 60.255,00 zł

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 534

Informacja dla uczestników projektu

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 523

Realizacja IV etapu

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 203

Roboty budowlane -postęp prac -Rynek 1

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 243

Realizacja etapu III

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 191