REZERWACJA LODOWISKA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

 

 

 

 

 

TRENING MŁODZIEŻY

9:00-10:00

TRENING MŁODZIEŻY

9:00-10:00

NAKŁO 20:30

 

SIEKIERA 20:30

 

LIGA 20:30

 

RÓWNOPOLE 22:00

LIGA 21:00

LIGA 21:00

 

 

 

 

 

Czynne

Poniedziałek - Piątek

Godziny wejść

Godz.

1

12:00 – 13:00

2

13:15 – 14:15

Przerwa techniczna 30 min ( od 14:15 do 14:45)

3

14:45 - 15:45

4

16:00 – 17:00

5

17:15 – 18:15

6

18:30 - 19:30

 

Sobota – Niedziela ( ferie)

Godziny wejść

Godz.

1

10:00 – 11:00

2

11:30 – 12:30

3

13:00 – 14:00

4

14:30 - 15:30

Przerwa techniczna 1 h 30 min ( od 15:30 do 17:00)

5

17:00 – 18:00

6

18:30 – 19:30

7

20:00 – 21:00

 

Cennik                         

 

Termin

Bilet

Cena

 

Poniedziałek – Piątek 12:00 – 19:30

ulgowy*

6,00 PLN

normalny

8,00 PLN

Rodzina 3+ **

- 50 %

 

Sobota – Niedziela 10:00 – 21:00

ulgowy*

8,00 PLN

normalny

10,00 PLN

Rodzina 3+ **

- 50%

Wynajem całego lodowiska ***

300,00 PLN

 

* bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji oraz emerytom i osobom powyżej 65 roku życia.

** ulga przysługuje po okazaniu karty dużej rodziny

*** po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji tel.: (67) 28 48 003 wew. 16

Ferie

Promocja uczniowska

W okresie ferii szkolnych, każdy uczeń za okazaniem legitymacji kupuje:

- bilet wstępu za 4,00 PLN( 1 godzina)

Opłaty pozostałe

Wypożyczenie łyżew ( 1 godzina)

4,00 PLN

Ostrzenie prywatnych łyżew

2,00 PLN

Wypożyczenie kasku ( 1 godzina)

2,00 PLN

Zagubienie lub trwałe uszkodzenie łyżew

300,00 PLN

 

Zasady korzystania z obiektu

 ZASADY OGÓLNE:

 1. W trosce o dobro naszych klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadza się do odwołania zasady korzystania z obiektu w okresie pandemii, które obowiązują wszystkich użytkowników.

 2. Wejście na teren obiektów oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w regulaminie i niniejszych zasadach.

 3. Udział publiczności w zajęciach oraz sposób korzystania z obiektów sportowych regulują aktualne akty prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2.

 4. Zabrania się korzystania z obiektów sportowych osobom z potwierdzoną infekcją COVID-19, osobom przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz gorączką. Pracownicy mają prawo odmówić wejścia takiej osobie.

 5. Przed wejściem na teren obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane dozowniki.

 6. Na terenie obiektu obowiązuje zasada dystansu społecznego utrzymywania  odległości od innych osób.

 7. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować dystans od pozostałych użytkowników.

 8. Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania obiektu, pomieszczeń po zakończeniu korzystania z usług.

 9. Każdy użytkownik ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całym terenie obiektu do momentu wejścia na taflę lodowiska.

 10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad korzystania, a w szczególności do poleceń pracowników obiektu.

 11. W przypadkach nie ujętych w niniejszych zasadach obowiązują zapisy regulaminu obiektu.

 

 

 1. REGULAMIN LODOWISKA

 

 1. Gospodarzem obiektu jest Miasto i Gmina Szamocin.

 2. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu, obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.

 3. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach określonych w harmonogramie korzystania z lodowiska.

 4. Jazda na lodowisku trwa 60 minut a wejście na lodowisko odbywa się według ustalonego harmonogramu wejść. Sygnałem oznaczający koniec czasu jazdy na lodowisku jest długi dzwonek i po jego usłyszeniu należy opuścić taflę lodowiska przez oznaczona bramkę wyjściową.

 5. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, właściciel ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska oraz wyłączenia z użytkowania części tafli lodowiska.

 6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.

 7. Rezerwacja lodowiska pod numerem tel. (67) 28 48 003 wew. 16.

 8. Dzieci do lat 9 oraz grupy zorganizowane mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

 9. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu - paragon. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.

 10. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 40 osób.

 11. Na terenie lodowiska działa recepcja (pełniąca rolę punktu informacyjnego), toalety, szatnia oraz wypożyczalnia łyżew.

 12. Na terenie lodowiska nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Za rzeczy pozostawione w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.

 13. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 14. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 15. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 min przed jego zamknięciem.

 16. Kierownictwo obiektu może ograniczyć wstęp na lodowisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających

 17. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

  - kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,

  - ostrożnej jazdy na łyżwach,

  - dbania o wypożyczony sprzęt,

  - dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej/obsługi lodowiska,

  - niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,

  - przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu.

 18. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

- wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,

- ubierania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczonych,
- wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
-  urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw jazdy  w kierunku przeciwnym do nakazanego, wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska,
-  wnosić napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożyć ich podczas jazdy,

- jazdy z dziećmi na rękach;

- siadania na bandach i tafli lodowiska;

- używania otwartego ognia,

- palenia tytoniu i picia alkoholu,
- wprowadzać na teren obiektu zwierząt.

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających.

 2. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

 3. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej. O wszelkich sytuacjach wypadkowych oraz zagrażających życiu należy bezwzględnie powiadomić personel lodowiska.

 4. W przypadku stwierdzenia szkód na lodowisku osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.

 5. Za zniszczenie uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonych sprzętów obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 300 zł

 6. Wszelka działalność zarobkowa na terenie lodowiska możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownika obiektu.

 7. Uwagi i skargi prosimy składać do obsługi lodowiska.