REGULAMIN LODOWISKA

 

 1. Gospodarzem obiektu jest Miasto i Gmina Szamocin.
 2. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu, obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
 3. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach określonych w harmonogramie korzystania z lodowiska.
 4. Jazda na lodowisku trwa 60 minut a wejście na lodowisko odbywa się według ustalonego harmonogramu wejść. Sygnałem oznaczający koniec czasu jazdy na lodowisku jest długi dzwonek i po jego usłyszeniu należy opuścić taflę lodowiska przez oznaczona bramkę wyjściową.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, właściciel ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska oraz wyłączenia z użytkowania części tafli lodowiska.
 6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.
 7. Rezerwacja lodowiska od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do godz 14:15 oraz od godz. 20:00 i w weekendy od godz. 10:00 do godz 12:30, oraz od godz. 21:00, pod numerem tel. 518 522 706.
 8. Dzieci do lat 9 oraz grupy zorganizowane mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 9. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu - paragon. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 10. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 50 osób.
 11. Na terenie lodowiska działa recepcja (pełniąca rolę punktu informacyjnego), toalety, szatnia oraz wypożyczalnia łyżew.
 12. Na terenie lodowiska nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Za rzeczy pozostawione w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 14. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 15. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 min przed jego zamknięciem.
 16. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na lodowisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 17. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
  - kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,
  - ostrożnej jazdy na łyżwach,
  - dbania o wypożyczony sprzęt,
  - dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej/obsługi lodowiska,
  - niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,
  - przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu.
 18. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

- wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,

- ubierania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczonych,
- wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
-  urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw jazdy  w kierunku przeciwnym do nakazanego, wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska,
-  wnosić napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożyć ich podczas jazdy,

- jazdy z dziećmi na rękach;

- siadania na bandach i tafli lodowiska;

- używania otwartego ognia,

- palenia tytoniu i picia alkoholu,
- wprowadzać na teren obiektu zwierząt.

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających.
 2. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 3. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej. O wszelkich sytuacjach wypadkowych oraz zagrażających życiu należy bezwzględnie powiadomić personel lodowiska.
 4. W przypadku stwierdzenia szkód na lodowisku osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.
 5. Za zniszczenie uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonych sprzętów obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł
 6. Wszelka działalność zarobkowa na terenie lodowiska możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownika obiektu.
 7. Uwagi i skargi prosimy składać do obsługi lodowiska.