Informacja !!!

 W związku z nowa zasadą odbioru  bioodpadów z terenu Miasta i Gminy Szamocin, każda nieruchomość zamieszkała otrzyma  brązowy kosz w celu gromadzenia tych odpadów.
By otrzymać taki kosz na bioodpady nie należy składać nowej deklaracji. 

Bioodpady  odbierane będą  wyłącznie w pojemnikach - luzem, wystawione w workach nie zostaną odebrane.

Dotychczasowy system sposobu odbierania bioodpadów - workowy zostaje zmieniony na pojemnikowy. Do końca roku 2021 cena zagospodarowania bioodpadów w workach wynosiła 150 zł/tona, wraz z nowym rokiem 2022 cena ta wzrosła do 440 zł/tona. Natomiast cena za zagospodarowanie bioodpadów luzem wynosić będzie 110zł /tonę. Wychodząc naprzeciw podwyżkom z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Szamocin  zdecydowała o zamianie worków na pojemniki.

Zmiana ta pozwoli nam utrzymać stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami niezmienną od 2 lat czyli 25 zł od mieszkańca na miesiąc. Dla porównania w sąsiednich gminach naszego powiatu opłata ta wynosi już 34 zł od jednego mieszkańca.

Podsumowując, przyjmowanie bioodpadów w jakichkolwiek workach  powoduje podniesienie kosztów zbierania, transportu i przetworzenia tego odpadu. Umieszczanie bioodpadów luzem w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach obniża koszty i ułatwia proces przetworzenia tych odpadów.

Przypominamy!  W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, mogą  skorzystać z ulgi i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji (2 zł/m-c/os). Należy jednak pamiętać, że wówczas mieszkańcy nie otrzymują brązowego pojemnika.

 

 

Do pobrania :

Wniosek.pdf

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

NOWE ZASADY ODBIORU BIOODPADÓW
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZAMOCIN

 

Od stycznia 2022 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin mają obowiązek gromadzić bioodpady w pojemnikach koloru brązowego – LUZEM. Wkrótce każda nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją otrzyma kosz o pojemności 120 l lub 240 l, 1100 l (w  przypadku zabudowy wielorodzinnej). Do czasu dostarczenia pojemników można gromadzić bioodpady w worku, a następnie przesypać je  do otrzymanego kosza – luzem (pozbawione worków foliowych i innych opakowań z tworzyw sztucznych).

  • Do pojemnika na bioodpady wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki);skorupki jaj; drobne lub rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów; skoszoną trawę, liście kwiaty; trociny, korę drzew;
  • Bioodpady należy wrzucać do pojemnika LUZEM;
  • Odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
  • WAŻNE: Odbiór bioodpadów odbywać się będzie  wyłącznie z pojemnika;
  • Odpady nie będą odbierane z worków. Pozostałe odpady biodegradowalne można przekazać do PSZOK;
  • Właściciel nieruchomości jako użytkownik, ma obowiązek utrzymywać pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym.

Przypominamy!  W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, mogą  skorzystać z ulgi i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji (2 zł/m-c/os).

W przypadku większej ilości odpadów BIO takich jak np.: duże gałęzie, znaczne ilości traw i liści nie mieszczących się w brązowym pojemniku można oddać LUZEM do Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  przy ul. Topolowej 20 w Szamocinie (piątek: 1400-2000, sobota 900-1500).