Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

 Od 1 lipca właściciele m.in. pieców i kominków będą musieli zgłosić ten fakt do urzędu gminy. Tego dnia rusza obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czym jest CEEB?
Najnowsza nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów powołuje Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).  CEEB jest swoistym rejestrem, źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji znajdują się i informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, również lokale usługowe i budynki publiczne.

Obowiązki właścicieli:
W związku z powyższym właściciele, zarządcy nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB, w przypadku źródeł ciepła już pracujących. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji. Deklaracje będzie można składać elektronicznie i pisemnie do burmistrza miasta i gminy. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły wysokie
 kary grzywny wymierzane na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń .

Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić?
Źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do CEEB wskazano: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gzowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Kto będzie wpisywał dane do CEEB?
W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają znaleźć się dane, które będą pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli takie jak kontrole kominiarskie, kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, kontrole dotyczące gospodarowania ściekami czy odpadami, a nawet wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

 

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin zaprasza mieszkańców miasta i gminy Szamocin na pierwsze w tym roku spotkanie konsultacyjne w ramach programu “Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się
dnia 21 lipca 2021 r. w godzinach 16:00 – 18:00
w Budynku Kultury- Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1, 64-820 Szamocin.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie “Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego.


Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

/-/ Eugeniusz Kucner

Susza rolnicza 2021. Zgłaszanie i szacowanie szkód wyłącznie przez aplikację.

 

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono w IV i VI okresie raportowania zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Szamocin. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. zagrożenie dotyczy kategorii gleby I oraz II (wśród upraw zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, kukurydza na ziarno oraz kukurydza na kiszonkę). Aktualny stan zagrożenia suszą dla Gminy Szamocin podawany jest na stronie internetowej  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,3001053/ . Zaleca się stałą weryfikację czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Jak działa aplikacja?

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się pod tym linkiem: https://www.gdansk.uw.gov.pl/download/357_75cda28517a6e60bc96511408456bf47

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;

  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu  suszy wynikającego z Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po wprowadzeniu danych, w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna  produkcja rolna  jest ustalana  na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie  pochodzących z  Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do  momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku  Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Socjalna „ARKADIO”

 

ogłasza nabór na stanowisko Prezesa

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony.

Termin aplikowania na stanowisko do 30 lipca 2021 r.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do siedziby spółdzielni -
Osiedle Smolary 1, Szamocin

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerem 695 169 588