OGŁOSZENIE

W dniu 26.04.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję zatwierdzającą ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo Wodne. Tą decyzją Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie otrzymał potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 26.05.2018 r. na okres 3 lat.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

L.p

Okres obowiązywania cen

Cena netto za dostarczenie 1 m3 wody

Cena z VAT za dostarczenie 1 m3 wody

Stawka opłaty abonamentowej
netto

Stawka opłaty
abonamentowa
z VAT

1.

od 26.05.2018 do 25.0.2019

 

3,00

 

3,24

 

2,10

 

2,27

2.

od 26.05.2019 do 25.0.2020

 

3,00

 

3,24

 

2,46

 

2,66

3.

od 26.05.2020 do 25.0.2021

 

3,11

 

3,36

 

2,22

 

2,40

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

L.p

Okres obowiązywania cen

Cena netto za odprowadzenie 1 m3 ścieków

Cena z VAT za odprowadzenia 1 m3 ścieków

Opłat abonamentowa
netto

Opłata
abonamentowa
z VAT

1.

od 26.05.2018 do 25.0.2019

 

5,93

 

6,40

 

3,02

 

3,26

2.

od 26.05.2019 do 25.0.2020

 

6,21

 

6,71

 

3,43

 

3,70

3.

od 26.05.2020 do 25.0.2021

 

5,87

 

6,34

 

2,9

 

3,22

Cena brutto (cena z VAT) może uec zmianie w okresie obowiązywania taryf w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Link do ogłoszenia.pdf

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. wydłużony!

14 maja br. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br. W tym samym dniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podpisał krajowe rozporządzenie przedłużające termin składania wniosków obszarowych dla polskich rolników.

Zgodnie z powyższym do dnia 15 czerwca 2018 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o  płatności bezpośrednie jak i płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych). Ponadto do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.

ARiMR zachęca jednak by nie zwlekać ze złożeniem wniosków i przypomina, że jeśli rolnik chce otrzymać należne mu dopłaty, musi w tym roku wypełnić wniosek o przyznanie dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju. Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku mogą także skorzystać z pomocy ekspertów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Szamocin, dnia 21 maja 2018 r.

PL.0630.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 21 maja 2018 r.

 o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018 - 2033”.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje, iż wykłada do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018 - 2033”.

Z niniejszym opracowaniem można zapoznać się w dniach od 22 maja 2018 roku do 11 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 14 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szamocin pod adresem: bip.gminaszamocin.pl.

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. wydłużony!

14 maja br. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br. W tym samym dniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podpisał krajowe rozporządzenie przedłużające termin składania wniosków obszarowych dla polskich rolników.

Zgodnie z powyższym do dnia 15 czerwca 2018 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o  płatności bezpośrednie jak i płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych). Ponadto do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.

ARiMR zachęca jednak by nie zwlekać ze złożeniem wniosków i przypomina, że jeśli rolnik chce otrzymać należne mu dopłaty, musi w tym roku wypełnić wniosek o przyznanie dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju. Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku mogą także skorzystać z pomocy ekspertów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Zaadoptuj psa z terenu Gminy Szamocin :)

Lubisz zwierzęta? Potrzebujesz przyjaciela? Stróża czy po prostu towarzysza? Zaadoptuj bezdomnego psa z terenu gminy Szamocin! Samorząd przekaże Tobie 100 kg suchej karmy! Gmina Szamocin poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. W zamian oferuje pomoc w postaci 100 kg suchej karmy, dla tych, którzy zdecydują się przygarnąć psa. Karma wydawana będzie po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej.
Adoptujący jest zobowiązany przede wszystkim do zapewnienia psu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i odpowiednich warunków utrzymania. Gmina ma także prawo odmówić oddania zwierzaka do adopcji w uzasadnionych przypadkach

http://schronisko-cywil.pl/miasto-gmina-szamocin/#close

Zaadoptuj psa z terenu Gminy Szamocin :)

Lubisz zwierzęta? Potrzebujesz przyjaciela? Stróża czy po prostu towarzysza? Zaadoptuj bezdomnego psa z terenu gminy Szamocin! Samorząd przekaże Tobie 100 kg suchej karmy! Gmina Szamocin poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. W zamian oferuje pomoc w postaci 100 kg suchej karmy, dla tych, którzy zdecydują się przygarnąć psa. Karma wydawana będzie po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej.
Adoptujący jest zobowiązany przede wszystkim do zapewnienia psu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i odpowiednich warunków utrzymania. Gmina ma także prawo odmówić oddania zwierzaka do adopcji w uzasadnionych przypadkach

http://schronisko-cywil.pl/miasto-gmina-szamocin/#close