Znaleziono pieska, który szuka domu. Kontakt: Bartosz Goliński, Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie, tel: 694 476 819

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZAMOCIN INFORMUJE:

 Po zakończeniu głosowania komisja, zweryfikowała ilość i prawidłowość oddanych głosów. Stwierdzono iż, oddano 371 głosy, z czego 37 to były głosy nieważne (błędny PESEL, mieszkaniec spoza miasta Szamocin oraz wiek poniżej 18 lat, brak podpisu). Zatem głosów ważnych oddano 334

 Poszczególne inwestycje uzyskały następująca  ilość głosów ważnych :

 1, Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 typu pickup dla jednostki OSP Szamocin do transportu łodzi oraz sprzętu – oddano 245 głosów

 1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego wraz z przyległą infrastrukturą – oddano 37 głosów
 2. Budowa Pumptracka przy skateparku przy ul. Górnej – oddano 49 głosów
 3. Zakup i montaż zadaszenia membranowego  na plac zabaw przy ul. Górnej – oddano 3 głosy

 W związku z powyższym  w ramach funduszu obywatelskiego w 2022 roku wykonane zostanie zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 typu pickup dla jednostki OSP Szamocin do transportu łodzi oraz sprzętu”

DRODZY MIESZKAŃCY SZAMOCINA !!!

Informuję, że w

czwartek tj 26.08.2021 r. o godz. 1805 na programie TVP 3 Poznań

w ramach cyklu „Podróże po Wielkopolsce” będzie wyświetlany film o Szamocinie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia.

 

Burmistrz

Eugeniusz Kucner

Starości Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie

28 sierpnia 2021 r.

W roku 2021 Starościną Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie będzie pani Izabela Rydelek. Pochodzi z Drawskiego Młyna miejscowości leżącej w Puszczy Noteckiej. Z wykształcenia technik żywienia zbiorowego. Przez kilka lat pracowała w gastronomii w Poznaniu i Skórzewie. Od dziesięciu lat mieszka w Szamocinie i wspólnie z mężem Sławomirem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, które wchodzi w skład rodzinnego gospodarstwa o łącznej powierzchni 80 ha specjalizującym się w produkcji roślinnej (zboża, ziemniaki, kukurydza) oraz w hodowli zwierząt. Największą pasją pani Izabeli to podróże, lubi poznawać nowe i ciekawe miejsca.

Starostą Dożynkowym podczas tegorocznych dożynek w Szamocinie będzie pan Michał Styza. Od dziecka wychowuje się w gospodarstwie rodzinnym, które ma swoje tradycje i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, począwszy od prapra dziadka aż do dziś. Mieszka w Szamocinie. Jest absolwentem szkoły rolniczej i szkoły weterynaryjnej. Praca na roli nie jest mu obca, ponieważ od młodych lat pomaga rodzicom w różnych czynnościach związanych właśnie z zawodem rolnika. Od 7 lat prowadzi ponad 20-sto hektarowe gospodarstwo przekazane od rodziców. Gospodarstwo ukierunkowane jest na chów bydła mięsnego z przeznaczeniem na opas. Areał obsiewany jest zbożem, kukurydzą, a także ma trwałe użytki zielone. Jest wieloletnim członkiem miejscowej orkiestry dętej Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Interesuje sie nowinkami rolniczymi w zakresie maszyn i upraw.

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022


UMiG Szamocin informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będzie można pobierać od dnia 15 sierpnia 2021 r. w siedzibie urzędu.

Termin składania wniosków : od 1 do 15 września 2021 r.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym
m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę,
np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych.

Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium. 

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.