ŚWIADCZENIA RODZINNE

nowy okres zasiłkowy 2021/2022

 

Od dnia 01.11.2021r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, który trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są od 1 sierpnia 2021r. w pokoju nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie.Od 01.07.2021r. wnioski można również składać droga elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);

 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej-Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);

 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –ePUAP (http://epuap.gov.pl/);

 • bankowość elektroniczna.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

 

Informuje , że w terminie do 30 lipca 2021r., złożono następujące propozycje do „Funduszu Obywatelskiego” na 2022 rok tj.

 

 1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 typu pickup dla jednostki OSP Szamocin do transportu łodzi oraz sprzętu ratownictwa wodnego

 2. Wypożyczalnia sprzętu wodnego wraz z przyległą infrastrukturą

 3. Budowa Pumptracka przy skateparku przy ul. Górnej

 4. Zakup i montaż zadaszenia membranowego na plac zabaw przy ul. Górnej

 

 Po zweryfikowaniu złożonych propozycji, stwierdzono, że spełniają one wymogi formalne i zostają przyjęte jako propozycje realizacji zadań „Funduszu Obywatelskiego” na rok 2022.

 Głosowanie nad wyborem najlepszej propozycji potrwa od 02 sierpnia 2021

do 27 sierpnia 2021 r. poprzez wypełnienie ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej UMiG lub poprzez osobiste oddanie głosu w siedzibie Urzędu MiG Szamocin

 

UWAGA: Głos może oddać tylko osoba pełnoletnia będąca mieszkańcem miasta Szamocin!

Prosimy o bezbłedne wpisanie nr pesel niezbędnego do weryfikacji ważności głosowania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin


/-/Eugeniusz Kucner

Link do głosowania elektronicznego

Karta do głosowania w UMiG Szamocin.pdf

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW SIERPIEŃ 2021

Punkt

Szamocin

Rynek 1

Margonin

Powstańców

Wlkp. 15

Chodzież Wiosny Ludów 1

Chodzież

Notecka 28

Budzyń

Przemysłowa 16a

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

godz. pracy

8.00-12.00

14.00-18.00

10.00-14.00

8.00-12.00

10.00-14.00

dzień/data/

02.08.2021

03.08.2021

04.08.2021

05.08.2021

06.08.2021

 

radca prawny

radca prawny

radca prawny

radca prawny

 radca prawny

dzień/data/

09.08.2021

10.08.2021

11.08.2021

12.08.2021

13.08.2021

 

adwokat

adwokat

adwokat

adwokat

adwokat

dzień/data/

16.08.2021

17.08.2021

18.08.2021

19.08.2021

20.08.2021

 

radca prawny

radca prawny

radca prawny

radca prawny

radca prawny 

dzień/data/

23.08.2021

24.08.2021

25.08.2021

26.08.2021

27.08.2021

 

adwokat

adwokat

adwokat

adwokat

adwokat

dzień/data/

30.08.2021

31.08.2021

 

 

 

 

radca prawny

radca prawny

 

 

 

 

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


     Informujemy, że w związku z zawartym aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin  został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

     Celem Programu “Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez  dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła bądź poprawę ekektywności energetycznej budynków mieszklanych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

 • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;

 • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;

 • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;

 • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,

 • Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;

 • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt konsultacyjny będzie przyjmował interesantów w następujących godzinach:

- we wtorki 10 00 - 15 00

- w czwartki          10 00 - 1500

    Konsultacje będą prowadzone osobiście, również po godzinach pracy

nr tel. 694 476 819

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Regiminie w  celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku:

1) Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy)– imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą), telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail (potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta).

2) Informacje o współmałżonku Wnioskodawcy– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL

3) Informacje o pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego– imię i nazwisko, adres zamieszkania,

4) Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy

5) Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji),

6) Numer księgi wieczystej nieruchomości,

7) Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),

8) Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy),

9) Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2],

10) W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza należy podać:

    a) powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej [m2],

    b) procent powierzchni przeznaczonej na działalność,

   c) liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Gminnego Punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu “Czyste Powietrze” zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Szamocin.

 

Zachęcamy do korzystania z Punktu !!!

 

Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

 Od 1 lipca właściciele m.in. pieców i kominków będą musieli zgłosić ten fakt do urzędu gminy. Tego dnia rusza obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czym jest CEEB?
Najnowsza nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów powołuje Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).  CEEB jest swoistym rejestrem, źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji znajdują się i informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, również lokale usługowe i budynki publiczne.

Obowiązki właścicieli:
W związku z powyższym właściciele, zarządcy nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB, w przypadku źródeł ciepła już pracujących. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji. Deklaracje będzie można składać elektronicznie i pisemnie do burmistrza miasta i gminy. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły wysokie
 kary grzywny wymierzane na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń .

Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić?
Źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do CEEB wskazano: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gzowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Kto będzie wpisywał dane do CEEB?
W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają znaleźć się dane, które będą pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli takie jak kontrole kominiarskie, kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, kontrole dotyczące gospodarowania ściekami czy odpadami, a nawet wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

 

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin zaprasza mieszkańców miasta i gminy Szamocin na pierwsze w tym roku spotkanie konsultacyjne w ramach programu “Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się
dnia 21 lipca 2021 r. w godzinach 16:00 – 18:00
w Budynku Kultury- Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1, 64-820 Szamocin.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie “Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego.


Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

/-/ Eugeniusz Kucner

Susza rolnicza 2021. Zgłaszanie i szacowanie szkód wyłącznie przez aplikację.

 

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono w IV i VI okresie raportowania zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Szamocin. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. zagrożenie dotyczy kategorii gleby I oraz II (wśród upraw zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, kukurydza na ziarno oraz kukurydza na kiszonkę). Aktualny stan zagrożenia suszą dla Gminy Szamocin podawany jest na stronie internetowej  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,3001053/ . Zaleca się stałą weryfikację czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Jak działa aplikacja?

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się pod tym linkiem: https://www.gdansk.uw.gov.pl/download/357_75cda28517a6e60bc96511408456bf47

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;

 • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu  suszy wynikającego z Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po wprowadzeniu danych, w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna  produkcja rolna  jest ustalana  na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie  pochodzących z  Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do  momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku  Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.