Informacja w sprawie składania wniosków z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2012/2013

Burmistrz  Miasta i Gminy w Szamocinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2012 r. w Urzędzie MiG Szamocin (pokój nr 5 ).

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej w roku 2012/2013 należy dostarczyć do dnia 14 września 2012 r.  Niespełnienie tego warunku skutkować będzie uchyleniem prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kontynuowania nauki w szkole.

Wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2012r. na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia br.

Natomiast realizacja świadczeń w miesiącu listopadzie 2012r. nastąpi na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 września 2012r. do 31 października 2012r.

Inne informacje :

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego    przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.