Boisko do mini streetballa z piłkochwytami i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego.
Miejsce użytkowania – targowisko Szamocin.
Beneficjentem zadania jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “7 Ryb”.

PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY SZAMOCIN

Przebudowa dróg gminnych polegała na zmianie istniejących nawierzchni żwirowych na nawierzchnię o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym: Konsorcjum firm: PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz sp. z o.. sp.k. ul. Jagiellońska1 Bydgoszcz – lider Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” sp. zo.o. ul. Kościuszki 27 Bydgoszcz -członek.

Część nr 1 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskowie ” o długości 390,80 m

Wartość zadania wyniosła: 343.768,64 zł


Część nr 2 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Heliodorowie ” o długości 268,90 m

Wartość zadania wyniosła: 180.416,52 zł

Przebudowa dróg gminnych w Heliodorowie i Laskowie została zrealizowana dzięki wsparciu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 211600,00 zł zgodnie z umową nr 3/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. oraz zgodnie z umową nr 389/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. z zadania jednorocznego pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych .

BUDYNEK „MAŁEJ SZKOŁY” W NOWYM OBLICZU

 

Dnia 10 lipca podpisano umowę na realizację projektu pt.: „Rozbudowa i przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie” dla operacji typu „Rewitalizacja miasta i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Udało się pozyskać kwotę 2 834 807,98 zł ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 85 % wartości całego zadania. Obiekt pełnić będzie nowa funkcję społeczną w wymiarze kultury, integracji i edukacji, po przez utworzenie w nim Centrum Integracji Środowiskowej.