PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY SZAMOCIN

Przebudowa dróg gminnych polegała na zmianie istniejących nawierzchni żwirowych na nawierzchnię o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym: Konsorcjum firm: PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz sp. z o.. sp.k. ul. Jagiellońska1 Bydgoszcz – lider Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” sp. zo.o. ul. Kościuszki 27 Bydgoszcz -członek.

Część nr 1 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskowie ” o długości 390,80 m

Wartość zadania wyniosła: 343.768,64 zł


Część nr 2 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Heliodorowie ” o długości 268,90 m

Wartość zadania wyniosła: 180.416,52 zł

Przebudowa dróg gminnych w Heliodorowie i Laskowie została zrealizowana dzięki wsparciu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 211600,00 zł zgodnie z umową nr 3/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. oraz zgodnie z umową nr 389/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. z zadania jednorocznego pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych .

BUDYNEK „MAŁEJ SZKOŁY” W NOWYM OBLICZU

 

Dnia 10 lipca podpisano umowę na realizację projektu pt.: „Rozbudowa i przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie” dla operacji typu „Rewitalizacja miasta i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Udało się pozyskać kwotę 2 834 807,98 zł ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 85 % wartości całego zadania. Obiekt pełnić będzie nowa funkcję społeczną w wymiarze kultury, integracji i edukacji, po przez utworzenie w nim Centrum Integracji Środowiskowej.

 Ścieżka turystyczna wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze Siekiera w Szamocinie - już otwarta!

Inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżki turystycznej o długości  564m. Trasa przebiegu ścieżki turystycznej przebiega wzdłuż jeziora Siekiera. Ścieżka o szerokości 2m z tarasami widokowymi z wierzchnią warstwą z kruszywa mineralnego. Realizacja inwestycji pozwoli turystom i mieszkańcom na pieszą wędrówkę wokół jeziora z możliwością odpoczynku na tarasach widokowych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 670 000zł, z czego wnioskowana kwota pomocy to 300 000zł.