• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Rada Miejska w Szamocinie jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Miejska w Szamocinie rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Miejska w Szamocinie obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Miejską w Szamocinie uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład osobowy Rady Miejskiej w Szamocin na lata 2018-2023  jest następujący:

 Andrzej Szwed  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Szamocinie
Jarosław Woźniczka - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szamocinie
Kamil Gidaszewski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szamocinie
-Sławomir Adam Wołowicz

-Katarzyna Latosińska
-Karol Nowak
-Adam Wiklandt
-Leszek Korpal
-Michał Stelter
-Angelika Grucholc
-Sebastian Łosin
-Jarosław Kołak
-Sławomir Rybarczyk
-Krystyna Bednarska
-Rafał Wiora


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Do zadań Rady Miejskiej w Szamocinie należy:

-uchwalanie statutu gminy,
-ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
-powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek, burmistrza
-uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z -tego tytułu,
-uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
-uchwalanie programów gospodarczych,
-ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na -realizację zadań przez te jednostki,
-podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
-podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

-określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
-emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
-zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
-ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
-zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
-tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
-określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
-tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
-ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
-określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
-podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa wyżej,

-podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
-podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń -społeczności lokalnych i regionalnych,
-podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia ,
-nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
-podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
-stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 • Utworzono .
 • Ostatnio zmienione .
 • Kliknięć: 26928