Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 maja 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

https://mgopsszamocin.bip.gov.pl/komunikary-i-ogloszenia/program-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego.html

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.) poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 Adresatami Programu są:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

W Gminie Szamocin program będzie realizowany w  formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Dla Gminy Szamocin zaplanowano (po korekcie wynikającej z dużego zainteresowania w całym kraju) wsparcie dla 3 osób w wymiarze do 224 godzin na osobę w  całym okresie realizacji tj. od 1 maja 2024 do 30 listopada 2024 r.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.

Kandydaci na opiekunów muszą spełniać konieczne warunki, tj.:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

3)  zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. Uczestnik programu ma pierwszeństwo we wskazaniu osoby mającej zostać opiekunem.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Termin i sposób składania dokumentów

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać osobiście lub przez inne osoby Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i klauzulą informacyjną w ramach Programu Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 12 o Programu, wypełniona p[rzez lekarza Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamocinie, Plac Wolności 19, w godzinach od 7.00 do 15.00  do dnia  5 kwietnia 2024 r.

 Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków na realizację Programu.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami. W pierwszej kolejności do Programu zostaną zakwalifikowani opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymali od 18 do 75 punktów na karcie oceny stanu osoby niepełnosprawnej, wg zmodyfikowanej skali FIM, wypełnionej przez lekarza. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę, z której wynikać będzie konieczność wysokiego wsparcia, będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamocinie, Plac Wolności 19, tel. 67 28 49 138

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 254