DOWODY OSOBISTE - INFORMACJA

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania dowodu osobistego zawierającego odciski palców złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, unieważnienie, wydanie dowodu osobistego w dniu 5 listopada 2021 r. będzie możliwe tylko do godz. 11.00.

Wnioski na dowód osobisty będzie można składać od 8 listopada 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

/-/ Eugeniusz Kucner

Mieszkańcy Al. Marcinkowskiego!

Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie oraz  Urząd Miasta i Gminy Szamocin informują, że w czwartek  28 października 2021 r. odbędzie coroczna akcja zbierania liści z pasa drogowego przy Al. Marcinkowskiego w Szamocinie.

Usypisko z liści należy zgromadzić (luzem- bez worków) pod drzewami . Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie będzie odbierał liście w dniu 28 października 2021 r. od godziny 700.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do załączonych dokumentów tj. aktualizacji LSR w terminie do 29 października  br. Uwagi można składać na dołączonym formularzu - Karta Uwag, drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aktualizacja LSR jest konieczna w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi m.in. realizacji projektów grantowych, procedury aktualizacji LSR.

Ponadto prosimy o wypełnienie internetowej ankiety na temat zaproponowanej aktualizacji LSR, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października  br.

Wszystkie zgłaszane uwagi po zakończeniu etapu konsultacji będą analizowane przez
Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz lokalną społeczność, w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej (wskazanej w LSR), na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się 27.10.2021 br. w godzinach od 11.00 do 12.30 w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.

Punkt konsultacyjny dot. projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza liderów opinii (m.in. KGW, OSP, sołtysi i inne organizacje pozarządowe) i przedstawicieli poszczególnych grup docelowych tj. wnioskodawców oraz mieszkańców gmin objętych LSR, w tym grup defaworyzowanych do punktu konsultacyjnego dotyczącego projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz w celu przeprowadzenia wywiadu indywidualnego.

Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
w biurze Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” (Wągrowiec, ul. Kolejowa 24, II piętro). Konsultacje dotyczące przygotowania powyższych dokumentów będą trwać do 29.10.2021 r.

                                                                                              Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

UWAGA!

Powiększyła Ci się rodzina?

Powróciłeś do Miasta i Gminy Szamocin?

Przeprowadziłeś się na teren Miasta i Gminy Szamocin?

Zaktualizuj dane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

W ramach uszczelniania systemu gospodarki odpadami Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje, że prowadzona będzie weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, iż w wyniku wstępnej i wyrywkowej weryfikacji błędy dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, apeluje się do mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz do mieszkańców, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas deklaracjach, rzetelnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, o jej niezwłoczne złożenie

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (urodzenie się dziecka, powrót z zagranicy, powrót z akademików/internatów), właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,
  • dane zgromadzone w Ewidencji Ludności,
  • dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków,
  • dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.  

Zatem proszę zweryfikować czy informacja o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji jest zgodna ze stanem faktycznym. 

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu  zamieszkania
(w miejscu wytwarzania odpadów)
. W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w zakresie liczby osób faktycznie zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.