UWAGA!

Powiększyła Ci się rodzina?

Powróciłeś do Miasta i Gminy Szamocin?

Przeprowadziłeś się na teren Miasta i Gminy Szamocin?

Zaktualizuj dane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

W ramach uszczelniania systemu gospodarki odpadami Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin informuje, że prowadzona będzie weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, iż w wyniku wstępnej i wyrywkowej weryfikacji błędy dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, apeluje się do mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz do mieszkańców, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas deklaracjach, rzetelnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, o jej niezwłoczne złożenie

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (urodzenie się dziecka, powrót z zagranicy, powrót z akademików/internatów), właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,
  • dane zgromadzone w Ewidencji Ludności,
  • dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków,
  • dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.  

Zatem proszę zweryfikować czy informacja o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji jest zgodna ze stanem faktycznym. 

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu  zamieszkania
(w miejscu wytwarzania odpadów)
. W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w zakresie liczby osób faktycznie zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.