‼️‼️‼️‼️ UWAGA ‼️‼️‼️‼️
 
Informujemy, że PKS Spółka z o.o. w Pile, na mocy art. 15n Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła zmiany w rozkładzie jazdy: https://pkspila.pl/aktualnosci.php

Oddanie do użytku drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie

Gmina Szamocin przedłożyła 26 lipca br. ofertę na realizację zadania pn.:  „Warsztaty i konsultacje p.n.„ODZYSKAJ SIEBIE” w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 3796/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. konkursu pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyznano dotację w łącznej wartości 76.000,00 zł przeznaczoną dla Gminy Szamocina na realizację powyższego zadania. Gmina dofinansowuje natomiast to zadanie ze środków własnych w kwocie 4.000,00 zł.

            Warsztaty terapeutyczne i konsultacje psychologiczne przeznaczone są dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży ze środowisk z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą. Mają one na celu zwiększenie świadomości co do szkodliwości nadużywania alkoholu i innych środków odurzających i jego konsekwencji oraz promocję profilaktyki zdrowotnej i naukę alternatywnych sposobów odreagowywania stresu poprzez prowadzenie prozdrowotnego stylu życia. Uczestnicy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Dodać należy, że uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. W/w warsztaty trwają od 7 października do 31 grudnia br. Zajęcia odbywają się w Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie gdzie są stworzone idealne warunki dla tego typu zajęć. Są to pierwsze tego typu warsztaty na terenie Gminy. Mamy nadzieję, że dzięki temu typu działaniom uda się pomóc wielu  osobom  z terenu gminy Szamocin, aby mogły zmienić swoje życie odzyskując pewność siebie i poczucie własnej wartości – odzyskać siebie.